دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
آیا می توان مهریه را بخاطر بدهی توقیف کرد؟ - حقوق - سیاوش ریحان صفت
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
آیا می توان مهریه را بخاطر بدهی توقیف کرد؟

خانمی بدلیل بدهی محکوم به پرداخت وجه سه فقره سفته گردیده است .در اجرای رای چون مالی ندارد آیا میشود به استناد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مهریه وی را نزد شوهر این خانم توقیف کرد یا خیر بعبارت دیگر همانطوریکه میدانید مطالبه عندالمطالبه میباشد ودرصورتی که زوجه مهریه را مطالبه نکند آیا اجرای احکام به دلیل بدهکار بودن میتواند در جهت محقق کردن اجرای حکم از طرف بدهکار مهریه را مطالبه ودرنتیجه آن را توقیف نماید؟ 

 

پاسخ در ادامه مطلب...

پاسخ: همانطور که می دانید مهریه تا زمانیکه مطالبه نشود دین یا طلب حال ، نیست بلکه همچنان موجل است و اجل آن عندالمطالبه زوجه است این طلب جدای از سایر مطالباتی است که افراد از دیگران دارند زیرا ذکر عبارت عندالمطالبه در زمان انعقاد عقد دلالت بر این معناست که مطالبه باید از سوی زوجه صورت گیرد و زمان این مطالبه هم توسط خود زوجه معین میگردد صرفنظر از اینکه ممکن است زوج توسط زوجه بری الذمه شود یا اقرار بر اخذ مهریه قبل از صدور اجرائیه مطرح گردد بنابراین بنظر میرسد موضوع از مصادیق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی نیست مگر اینکه احراز شود قبلا مهریه از سوی زوجه مطالبه شده و پرونده ای در اجرای ثبت یا دادگاه مبنی بر رسیدگی به درخواست یا خواسته زوجه مفتوح باشد یا پرداخت مهریه بصورت اقساط در حال انجام است که در این حالات میتوان نتیجه گرفت که مهریه بعنوان یک دین حال موضوعیت پیدا کرده و از راهکار ماده 87 قانون موصوف استفاده کرد.