دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
سوال ( خلع ید) - حقوق - سیاوش ریحان صفت
سوال ( خلع ید)

سلام. 

خانم م.و از مشهد پرسیدند: 

 

سوال:  

با سند عادی در بنگاه خانه ای خریدم. فروشنده حاضر به تخلیه خانه نیست. آیا با همین مبایعه نامه عادی که در اختیار دارم میتوانم از دادگاه درخواست خلع ید کنم؟ 

 

پاسخ: 

خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است؛و درباره اموال غیر منقول قانون کسی را مالک تلقی میکند که دارای سند رسمی است. به همین دلیل برای درخواست خلع ید از دادگاه ابتدا باید مبایعه نامه عادی در دادگاه تفیذ شود و پس از اثبات مالکیت؛ دارنده مبایعه نامه نسبت به درخواست خلع ید اقدام کند.