دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
سال نو مبارک - حقوق - سیاوش ریحان صفت
سال نو مبارک