دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
سوال (درباره مهریه) - حقوق - سیاوش ریحان صفت
سوال (درباره مهریه)

آقای مهندس علیرضا ..... از طریق ایمیل سوالی در خصوص مطالبه مهریه توسط همسرشان مطرح نمود ه اند  

ایشان در سال ۸۸ با دختر خانمی ازدواج کرده است . اما مراسم عرفی عروسی (نزدیکی زناشویی ) انجام نشده است . خانم مهریه خودش را مطالبه کرده که دادگاه هم به لحاظ عدم تحقق عروسی آقا را به پرداخت نصف مهریه ( 380 سکه) در حق خانم محکوم کرده است . ضمنا اعلام کرده است بر اساس ماده 1085 قانون مدنی تا مهریه اش را نگیرد حاضر به تمکین (حضور در زندگی مشترک با آقا و انجام وظایف زناشویی ) نیست .(حق حبس)

آقا به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه ، دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کرده و بر اساس آن اعسار نسبی وی ثابت شده و مقرر شده که سکه های مهریه را هر ماه معادل نیم سکه به خانم پرداخت نماید

.

اکنون ایشان سوال نمود ه اندکه :

1 آیا صدورحکم قطعی اعسار موجب ساقط شدن حق حبس زوجه می شود یا خیر ؟

2 در صورتی که پاسخ سوال اول منفی باشد می تواند تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه کند ؟

پاسخ

  1 نص صریح قانونی در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر اثبات اعسار از پرداخت یک جای مهریه بر حق حبس زن نسبت به مهریه و تمکین به نحو مذکور در ماده 1085 قانون مدنی وجود ندارد.اما عمدتا فقها و علمای علم حقوق از جمله مرحوم دکتر سید حسن امامی و آقای دکتر کاتوزیان که نظراتشان الهام بخش بسیاری از قضات در صدور رای است ، اثبات اعسار از پرداخت مهریه را مانع استفاده از حق حبس نمی دانند .

     با این تفاصیل باز هم به شما توصیه می شود به استناد حکم قطعی اعسار محددا دادخواست تمکبن تقدیم دادگاه کنید و تا آخرین مرحله قضایی آن را تعقیب کنید زیرا زمینه برای استنباط قضایی و صدور حکم به نفع شما هم وجود دارد.

    2 در خصوص ازدواج مجدد ، پیشنهاد می شود که شما تقدیم دادخواست به دادگاه را به بعد از اقدام در خصوص تقاضای مجدد تمکین موکول نمایید و در صورت نتیجه نگرفتن ازدادخواست تمکین ، شما می توانید به استناد عسر و حرج ناشی از عدم تمکین همسر دادخواست ازدواج مجدد به دادگاه بدهید ، زیرا با ثبوت عسر و حرج (علت حدوث تاثیری در استفاده از آن ندارد) حق ازدواج مجدد برای شما مستقر می شود .

  البته ناگفته نماند که لزوم موافقت همسراول برای ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده ذکر شده بود که شورای نگهبان نظریه ای مبنی بر غیر شرعی بودن این قانون صادر کرده است و هستند بعضی محاضر ازدواج که بدون حکم دادگاه یا رضایت همسر اول ازدواج مجدد دائم را ثبت نمایند . از سوی دیگر ، در ازدواج موقت الزام قانونی در خصوص ثبت رسمی ازدواج وجود ندارد. با این توضیح که موافقت شخصی که بناست همسر دوم شما گردد برای همه این موارد شرط است .